mapa   
iustitia-lodz.pl

Oddział

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

 

Siedziba:
pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź

faks 42-635-00-23,

e-mail: kontakt @ iustitia-lodz.pl

NIP:7251740502

REGON: 471508328

Oddział Stowarzyszenia jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śšródmieś›cia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są…dowego, numer KRS 0000046011

Aktualności

Uchwała z dnia 13.05.19.r.

14.05.2019

Uchwała Zarządu Oddziału SSP „Iustitia” w Łodzi z dnia 13.05.19.r.

Jako Zarząd Oddziału SSP „Iustitia” w Łodzi, wyrażamy ogromne zaniepokojenie informacją, że 18 kwietnia 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik, opierając się na treści żądania Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Rafałowi Maciejewskiemu, sędziemu Sądu Okręgowego w Łodzi, członkowi naszego Oddziału Stowarzyszenia.

Sprzeciw budzi postawienie zarzutu, który w istocie zmierza do ograniczenia konstytucyjnego prawa wolności wyrażania swoich poglądów, przynależnego – zgodnie z Konstytucją RP – każdemu obywatelowi, którym niewątpliwie jest także sędzia. Trudno jest znaleźć w publikacji Pana Sędziego Rafała Maciejewskiego, zamieszczonej na portalu internetowym sedziowielodzcy.pl, pod tytułem „Przypadek Wydziału Iks”, znamion naruszenia treści art. 89 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, stanowiącego, że żądania, wystąpienia i zażalenia w sprawach związanych z pełnionym urzędem sędzia może wnosić tylko w drodze służbowej. Przywołaną publikację traktujemy jako zasadny głos jednego z nas, zaniepokojonego sytuacją w sądzie, w którym staramy się na co dzień rzetelnie rozwiązywać problemy Obywateli RP poprzez niezawisłe wymierzanie sprawiedliwości.

W naszej ocenie zasadne jest raczej postawienie pytania, dlaczego długoletni przewodniczący wydziału, zdecydował się na zabranie głosu w taki sposób i czy rzeczywiście wcześniej pominął drogę służbową?

Wyrażamy nadzieję, że inicjator wszczęcia tego postępowania, rozważy swoje zachowanie w aspekcie wszystkich zasad etyki zawodowej, określonej w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.

Gorąco o to apelujemy.

XXIV Zebranie Delegatów SSP Iustitia

14.03.2019

Dzień dobry Koleżanki i Koledzy,
wczoraj zakończyło się XXIV Zebranie Delegatów naszego Stowarzyszenia.
Nasi delegaci, czyli Wiesia Kuberska, Joanna Dębowska, Przemek Majkowski, Adam Zieliński i niżej podpisana, uczestniczyli aktywnie w obradach, dyskusjach kuluarowych i wieczornej integracji. Udzieliliśmy absolutorium członkom dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a następnie dokonaliśmy wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

 

 

Zebranie oddziału 15.02.2019 r.

03.02.2019

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Sądu Apelacyjnego – na parterze nowego budynku, w Łodzi przy ulicy Narutowicza 64, odbędzie się Zebranie Oddziału Stowarzyszenia.
Porządek obrad Zebrania Oddziału jest następujący:
1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału i sprawozdania finansowego za 2018 r.
2. Dyskusja i głosowanie w przedmiocie przyjęcia sprawozdań.
3. Wybór delegatów Oddziału na Zebranie Przedstawicieli SSP „Iustitia”.
4. Sprawy dotyczące form aktywności Oddziału.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
Obecność Państwa nie jest obowiązkowa, ale jak zwykle wskazana.

Z poważaniem

Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Uchwała z dnia 11 września 2018 roku

14.09.2018

Uchwała Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 11 września 2018 roku


Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego, Ewy Maciejewskiej i innych członków SSP „Iustitia”
Wzywanie sędziów do składania wyjaśnień w związku z ich udziałem w debacie publicznej oceniamy jednoznacznie jako zapowiedź wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i próbę zastraszenia wszystkich sędziów broniących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Sędziowie Igor Tuleya i Bartłomiej Przymusiński aktywnie bronią zapisanego w Konstytucji trójpodziału władzy i prawa wszystkich obywateli do sądów wolnych od politycznego podporządkowania.
Niezależnie od tego domaganie się od sędziego Igora Tulei składania wyjaśnień w związku z przebiegiem posiedzenia, na którym Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznawał zażalenie na umorzenia śledztwa w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu odbieramy jako bezpośrednią i niedopuszczalną ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej. Podobnie, jak wzywanie sędzi Ewy Maciejewskiej do składania wyjaśnień co do czynności procesowej podjętej w postaci zadania pytania prejudycjalnego w sprawie rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Łodzi, stanowi naruszenie niezawisłości sędziego i niezależności sądów.
Wzywamy zastępcę rzecznika dyscyplinarnego, powołanego bez udziału środowiska sędziów do zaniechania działań godzących w prawo sędziów do udziału w debacie publicznej w obronie najważniejszych wartości gwarantowanych przez Konstytucję RP.