mapa   
iustitia-lodz.pl

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH

"IUSTITIA"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".
 2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą: Polish Judges Assotiation "Iustitia".

§ 2.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest Warszawa.

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.

§ 4.

Na zasadach określonych w statucie Stowarzyszenie tworzy oddziały, które mogą posiadać osobowość prawną.

§ 5.

Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą i oświatową.

Rozdział II

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 6.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego,
 2. umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz troska o ich autorytet,
 3. reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego,
 4. dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich,
 5. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawników, a szczególnie stowarzyszeniami sędziów,
 6. kształtowanie opinii publicznej,
 7. współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń sędziów,
 2. organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w nich,
 3. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami prawników,
 4. współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej i wykonawczej,
 5. popularyzowanie prawa i działalność oświatową,
 6. wydawanie periodycznego pisma informującego o celach Stowarzyszenia oraz prowadzenie strony internetowej,
 7. organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być sędzia sądu powszechnego, szczególnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także sędzia w stanie spoczynku.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać sędzia, który złoży Zarządowi Oddziału deklarację pisemną o wstąpieniu do Stowarzyszenia oraz o gotowości uiszczania składek członkowskich. Członkostwo nabywa się z datą złożenia deklaracji.
 2. Jeżeli miejsce pracy lub zamieszkania sędziego nie należy do obszaru działania żadnego Oddziału, może on złożyć deklarację Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 10.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Zebranie Delegatów.
 2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz ma obowiązek poszanowania Statutu Stowarzyszenia.

§ 11.

 1. Asesor sądowy, któremu powierzono pełnienie obowiązków sędziego, z chwilą złożenia deklaracji, o której mowa w § 9 staje się kandydatem na członka Stowarzyszenia. Kandydat ma prawa i obowiązki członka z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego, a członkostwo nabywa z chwilą powołania go na stanowisko sędziego.
 2. Sędzia będący członkiem Stowarzyszenia, który zostaje powołany na stanowisko asesora sądu administracyjnego, zachowuje członkostwo w czasie pełnienia tego stanowiska.

§ 12.

Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
  • śmierci członka,
  • odejścia członka ze służby sędziowskiej, z wyjątkiem przejścia w stan spoczynku,
  • złożenia przez członka Zarządowi Oddziału pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Oddziału ze skutkiem od dnia śmierci członka, jego odejścia ze służby lub złożenia przez niego oświadczenia o wystąpieniu.

§ 14.

 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
  • nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
  • podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zebranie Członków Oddziału. Wniosek o jej podjęcie może złożyć Zarząd Oddziału, Komisarz Oddziału lub Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd Oddziału doręcza zainteresowanemu członkowi w terminie 14 dni. Od uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu odwołanie do Zebrania Delegatów w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały.
 4. Od uchwały odmawiającej wykluczenia organowi, który składał wniosek o wykluczenie, służy odwołanie do Zebrania Delegatów w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały. Jeżeli wniosek składał Zarząd Stowarzyszenia, termin biegnie od daty doręczenia mu odpisu uchwały.
 5. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może do Stowarzyszenia przystąpić ponownie po upływie trzech lat od daty uprawomocnienia się uchwały w przedmiocie wykluczenia.
 6. Jeżeli członek Stowarzyszenia odmawia uiszczania składek lub faktycznie ich nie uiszcza przez okres sześciu miesięcy, Zarząd Oddziału pisemnie wzywa go do wypełnienia tego obowiązku, a w przypadku dalszej odmowy lub nieudzielenia w terminie dwóch miesięcy odpowiedzi, skreśla go z listy członków. Ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 7. Członek skreślony z listy członków na podstawie ust. 6 może w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o skreśleniu zażądać podjęcia w jego sprawie uchwały przez Zebranie Członków Oddziału. Stosuje się wówczas odpowiednio ust. 2 - 5.

§ 15.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1. uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia,
 2. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 3. poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego organów,
 4. korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. przestrzegać statutu Stowarzyszenia,
 2. brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 17.

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  • Zebranie Delegatów,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 3. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 4. W wypadku ustąpienia w toku kadencji z jakichkolwiek przyczyn członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej wybory uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Zebraniu Delegatów bez względu na jego wcześniej przewidziany porządek obrad: § 23 nie stosuje się.
 5. W wypadku ustąpienia w toku kadencji z jakichkolwiek przyczyn Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, Zarząd Stowarzyszenia w terminie dwóch miesięcy zwołuje Wyborcze Zebranie Delegatów. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej ulega odpowiednio skróceniu.
 6. Jeżeli liczba członków Zarządu spadnie w trakcie kadencji poniżej siedmiu osób, Wyborcze Zebranie Delegatów zwołuje na zasadach określonych w pkt. 5 Komisja Rewizyjna.

§ 18.

 1. Zwyczajne Zebrania Delegatów są zwoływane:
  • wyborcze - co trzy lata, z uwzględnieniem § 17 ust. 5,
  • sprawozdawcze - co roku,

przy czym Zebranie musi rozpocząć obrady nie wcześniej niż jedenaście i nie później niż trzynaście miesięcy od daty zakończenia obrad poprzedniego Zebrania.

 1. Zwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd.
 2. Podczas każdego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów udziela się członkom Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium zwykłą większością głosów. W wypadku nieudzielenia absolutorium prezesowi lub innym członkom Zarządu, ich mandaty wygasają. § 17 pkt 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio, przy czym w wypadku zastosowania pkt 4 wybory uzupełniające odbywają się na tym samym zebraniu.

§ 19.

Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez:

 1. Komisję Rewizyjną,
 2. jedną czwartą liczby członków Stowarzyszenia,
 3. jedną czwartą liczby Oddziałów.

§ 20.

 1. O terminie i miejscu Zebrania Delegatów Zarząd Stowarzyszenia powiadamia Zarządy Oddziałów pisemnie na sześć tygodni przed jego terminem, co jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich członków tych Oddziałów. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia nadto członków, którzy stosownie do § 9 ust. 2 złożyli deklaracje członkowskie Zarządowi Stowarzyszenia i zwołuje ich zebranie celem wyłonienia delegatów. Zarządy Oddziałów powiadamiają swych członków w ciągu dwóch tygodni w sposób przewidziany regulaminami Oddziałów.
 2. Zawiadomienie musi zawierać porządek obrad proponowany przez Zarząd. W przypadku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej, członków lub Oddziałów porządek obrad musi zawierać punkty wskazane we wniosku. Do zawiadomienia dołącza się pełny odpis uchwały, o której mowa w § 21 pkt 2.

§ 21.

 1. Wyboru delegatów dokonują przed każdym Zebraniem Delegatów Zebrania Oddziałów oraz zebranie zwołane w trybie § 20 ust. 1 dla członków niezrzeszonych w Oddziałach.
 2. Wyboru dokonuje się w proporcji: jeden delegat na każdą rozpoczętą określoną liczbę członków. Liczbę tę ustala organ zwołujący zebranie na podstawie aktualnego stanu osobowego Stowarzyszenia, w taki sposób, by ilość delegatów wybranych przy jej zastosowaniu była możliwie najbardziej zbliżona do 150.
 3. Członkami Zebrania Delegatów są ponadto członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 4. Listę delegatów Zarządy Oddziałów doręczają Zarządowi Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej - jeżeli Komisja zwołuje Zebranie - na dwa tygodnie przed terminem Zebrania Delegatów.

§ 22.

Zebranie Delegatów jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim delegatów. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem zmian Statutu, gdzie wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania nad wyborem władz. Ponadto głosowanie jest tajne, jeżeli którykolwiek z członków Zebrania tego zażąda.

§ 23.

Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad. Za zgodą dwóch trzecich obecnych na Zebraniu porządek obrad można uzupełnić. Nie dotyczy to zmian Statutu i wyboru władz.

§ 24.

Do kompetencji Zebrania Delegatów w szczególności należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium,
 5. podejmowanie uchwał o utworzeniu Oddziału, ustaleniu jego siedziby i obszaru działania a także o rozwiązaniu Oddziału,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie zmian w Statucie,
 8. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami i oddziałami Stowarzyszenia,
 9. ustalanie wysokości składki przekazywanej Zarządowi Stowarzyszenia,
 10. decydowanie o podjęciu określonej działalności gospodarczej,
 11. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym,
 12. nadawanie godności członka honorowego,
 13. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia..

§ 25.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z siedmiu do dziesięciu członków, wśród których są Prezes oraz Wiceprezesi do spraw Organizacyjnych i do spraw Finansowych.
 2. Zebranie Delegatów wybiera w oddzielnym głosowaniu Prezesa, a w oddzielnym dziewięciu pozostałych członków Zarządu. Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera Wiceprezesów, o których mowa w pkt. 1, a w razie potrzeby może wybrać także innych Wiceprezesów oraz określić funkcje innych członków Zarządu.
 3. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji Wiceprezesa wymienionego w pkt. 1 Zarząd wybiera, a w przypadku ustąpienia innego Wiceprezesa lub członka pełniącego określoną funkcję - może wybrać na wakujące miejsce innego członka Zarządu.
 4. Szczegółowy podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. realizowanie uchwał Zebrania Delegatów,
 3. zwoływanie Zebrania Delegatów,
 4. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 5. przygotowywanie porządku obrad Zebrania Delegatów oraz projektów uchwał,
 6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 7. prowadzenie rejestru Oddziałów i członków Stowarzyszenia,
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych.

§ 27.

 1. Prezes Stowarzyszenia zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonuje tego Wiceprezes do spraw Organizacyjnych.
 2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale co najmniej siedmiu jego członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa. Uchwały mogą być głosowane także przy pomocy technicznych środków łączności.

§ 28.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 2. Jeżeli wskutek złożenia oświadczenia woli powstaje po stronie Stowarzyszenia zobowiązanie majątkowe, jedną z osób je składających musi być Wiceprezes ds. Finansowych.
 3. W sprawach nie wymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wypowiada się Prezes lub Wiceprezes, a w zakresie określonym przez Zarząd także pozostali członkowie Zarządu. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może upoważnić do tego także innego członka Stowarzyszenia.

§ 29.

 1. Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

§ 30.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola przestrzegania przez Zarząd i Oddziały prawa i Statutu,
  • kontrola wykonania budżetu Stowarzyszenia,
  • składanie Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności,
  • prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wnoszenia projektów uchwał.
 2. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej, niż raz na sześć miesięcy.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 31.

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  • składki członkowskie,
  • darowizny, dotacje i zapisy,
  • wpływy z działalności statutowej, w tym gospodarczej,
  • nabyte ruchomości i nieruchomości.

§ 32.

 1. Składkę członkowską pobieraną na rzecz Zarządu Stowarzyszenia ustala Zebranie Delegatów.
 2. Składkę członkowską na rzecz Oddziału ustala Zebranie Członków Oddziału.
 3. Składki pobierają w całości Zarządy Oddziałów i przekazują ich część określoną w ust. 1 Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 33.

W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przeznacza się na cel wskazany przez Zebranie Delegatów.

Rozdział VI

Oddziały Stowarzyszenia

§ 34.

Oddziały Stowarzyszenia realizują cele Stowarzyszenia w sposób autonomiczny i niesprzeczny z decyzjami jego władz.

§ 35.

 1. Zebranie Delegatów podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału na wniosek co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia.

§ 36.

 1. Oddział skupia członków Stowarzyszenia zamieszkałych lub orzekających na terenie jednego województwa. Można być członkiem tylko jednego Oddziału.
 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanych członków, Zebranie Delegatów może utworzyć Oddział o innym obszarze działania, a także zmienić obszar działania istniejącego Oddziału.

§ 37.

 1. Organami oddziału Stowarzyszenia są:
  • Zebranie Członków Oddziału,
  • Zarząd Oddziału,
  • Komisarz Oddziału.
 2. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisarza trwa trzy lata.

§ 38.

 1. Zebrania Członków Oddziału są zwoływane przez Zarząd Oddziału nie rzadziej, niż raz na sześć miesięcy. Sposób zawiadamiania członków oddziału o Zebraniu reguluje regulamin Zarządu Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału zwołuje Zebranie Członków Oddziału także na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisarza Oddziału oraz pisemne żądanie jednej piątej członków Oddziału.
 3. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Zebrania Członków Oddziału mimo, że jest do tego zobowiązany, może je zwołać Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Do Zebrań Członków Oddziału stosuje się odpowiednio § 22.

§ 39.

Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie programu działania Oddziału,
 2. wybór Prezesa i Wiceprezesów Oddziału oraz Komisarza,
 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisarza,
 4. udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium,
 5. odwoływanie większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu Oddziału przed upływem ich kadencji,
 6. wybór delegatów na Zebranie Delegatów,
 7. podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 8. ustalanie wysokości składki na rzecz Oddziału,
 9. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym,
 10. decydowanie o podjęciu przez Oddział określonej działalności gospodarczej oraz o zatrudnieniu pracowników,
 11. podejmowanie większością dwóch trzecich głosów uchwały wnioskującej o rozwiązanie Oddziału.

§ 40.

Zarząd Oddziału składa się z Prezesa i trzech Wiceprezesów, w tym Wiceprezesa - Skarbnika.

§ 41.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 2. realizowanie uchwał Zebrania Członków Oddziału,
 3. zwoływanie Zebrań Członków Oddziału,
 4. przygotowywanie porządku obrad Zebrania Członków Oddziału oraz projektów uchwał,
 5. uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału,
 6. uchwalanie budżetu Oddziału,
 7. prowadzenie rejestru członków Oddziału,
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych.

§ 42.

 1. Oświadczenia w imieniu Oddziału składają jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes.
 2. Do ważności zaciąganych zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym Wiceprezesa - Skarbnika.

§ 43.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Prezes Oddziału dokonuje podziału funkcji pomiędzy Wiceprezesów, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 44.

 1. Komisarz jest organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisarza należy:
  • kontrola przestrzegania przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia prawa i Statutu,
  • kontrola wykonania budżetu Oddziału Stowarzyszenia,
  • składanie Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności,
  • prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału oraz wnoszenia projektów uchwał.
 3. Komisarz składa sprawozdania Zebraniu Członków Oddziału nie rzadziej, niż raz w roku.

§ 45.

W kwestiach nieuregulowanych odmiennie przez przepisy dotyczące Zebrania Członków Oddziału, Zarządu Oddziału i Komisarza stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Zebrania Delegatów, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

§ 46.

 1. Oddział Stowarzyszenia może zostać rozwiązany uchwałą Zebrania Delegatów na wniosek Zebrania Członków Oddziału lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
 2. Jeżeli liczba członków Oddziału przez okres powyżej roku będzie mniejsza niż dziesięć, Zebranie Delegatów podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Oddziału. Jeżeli członkowie rozwiązanego Oddziału oświadczą, że chcą przystąpić do innego Oddziału, Zebranie Delegatów może zmienić obszar działania tego Oddziału stosownie do § 36 ust. 2.
 3. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Oddziału oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 47.

(skreślony)

§ 48.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Delegatów podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich liczby delegatów. W razie braku wymaganej liczby delegatów Zarząd zwołuje w terminie dwóch miesięcy kolejne Zebranie Delegatów, które podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania bez względu na ilość obecnych.
 2. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§ 49.

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy - prawo o stowarzyszeniach.

 
Zmieniony ( 01.11.2008. )