mapa   
iustitia-lodz.pl

Ochrona danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy PL. H. Dąbrowskiego 5, zwany dalej Oddziałem.
 2. W Oddziale nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 3. Oddział przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne i dane kontaktowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Oddział w celach zgodnych z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2001, 79, 855) oraz ze Statutem SSP Iustitia, w szczególności dla informowania członków o ważnych wydarzeniach, zebraniach, o organizacji szkoleń oraz w celach badawczo-statystycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Oddział pracownikom administratora, Zarządowi Stowarzyszenia, oraz podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom, Ministrowi Sprawiedliwości oraz na podstawie umów zawartych przez Oddział lub Zarząd ogólnopolski Stowarzyszenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie danych jest związane do dobrowolną przynależnością do Oddziału Stowarzyszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w formach działalności Oddziału.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Oddział Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy Oddział będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Łodzi